فهرست تگ های قالب

تگ های موبی بلاگ

این تگ ها جهت نمایش مطالب استفاده می شوند و حتما باید به شکل زیر در بین دو تگ موبی بلاگ قرار گیرند :
تگ مطالب موبی بلاگ
نمایش آدرس ثابت مطلب <-PostLink->
نمایش عنوان مطلب <-PostTitle->
نمایش متن مطلب <-PostContent->
نمایش شناسه مطلب <-PostId->
نمایش نام نویسنده مطلب <-PostAuthor->
نمایش تاریخ ارسال مطلب <-PostDate->
نمایش ساعت ارسال مطلب <-PostTime->
نمایش موضوع مطلب <-PostCategory->
نمایش امتیاز مطلب <-PostVote->
نمایش فرم امتیاز دهی <-PostVoteForm->
نمایش تعداد کل آرای امتیازها <-VoteB->
نمایش تعدا افراد امتیاز داده <-VoteA->
نمایش امتیاز به صورت درصدی <-PostR->
نمایش تگ مطلب <-PostTags->
نمایش عکس موضوع <-PicCategory->
نمایش عکس مطلب <-PicPost->
<-Edame-> هر کدی که بجای واژه edame در بین دو تگ داده شده قرار بگیرید ، تنها در صورتی که مطلب دارای "ادامه مطلب" باشد نمایش داده می شود . معمولا بجای edame از کد زیر استفاده می شود : <-Edame->