فهرست تگ های قالب

تگ های موبی بلاگ

این بلاک برای نمایش آرشیو وبلاگ بکار برده می شود .
بلاک آرشیو وبلاگ
<BlogArchive> کد آغاز کننده چرخه
<-ArchiveTitle-> نمایش عنوان آرشیو
<-ArchiveLink-> نمایش آدرس آرشیو
<-ArchivePosts-> نمایش تعداد مطلب  آرشیو
</BlogArchive> کد پایان دهنده چرخه