فهرست تگ های قالب

تگ های موبی بلاگ

سایر بلاک های کاربردی
بلاک اخبار وبلاگ
<BNews> کد آغاز کننده بلاک
<News> کد آغاز کننده چرخه
<-Ntitle-> نمایش عنوان خبر
<-Nlink-> نمایش لینک خبر
<-Ndesc-> نمایش توضیحات خبر
</News> کد پایان دهنده چرخه
</BNews> کد پایان دهنده
بلاک نظرسنجی وبلاگ
<BPoll> کد آغاز کننده بلاک
<-PollName-> کد نمایش سوال نظرسنجی
<-PollAnswer-> کد نمایش گزینه ها
</Poll> کد پایان دهنده چرخه
</BPoll> کد پایان دهنده بلاک
بلاک صفحات دیگر وبلاگ
<BlogNextAndPreviousBlock> کد آغاز کننده بلاک
</BlogNextAndPreviousBlock> کد پایان دهنده بلاک
بلاک فرم ورود به وبلاگ
<BLForm><BlogLogin> کد آغاز کننده بلاک
<-LUser-> نمایش فرم ورود
<</BlogLogin></BLForm> کد پایان دهنده بلاک
بلاک لینک ها یا پیام های مخصوص اعضای وبلاگ
<BLog> کد آغاز کننده بلاک
هر محتوایی اینجا قرار گیرد تنها به اعضای وبلاگ نمایش داده می شود
<-Login-> نمایش محتوای پس از ورود پیش فرض سیستم
</BLog> کد پایان دهنده بلاک
بلاک عضویت سریع
<RegFast> کد آغاز فرم ثبت نام
<-RegFastForm-> نمایش فرم عضویت سریع
</RegFast> کد پایان فرم ثبت نام
بلاک صفحه ارتباط با ما
<Contact> کد آغاز صفحه
<-Contact-> نمایش فرم تماس با ما
  هر محتوایی که بین این دو تگ قرار گیرد فقط در صفحه تماس با ما نمایش داده می شود
</Contact> کد پایان صفحه
بلاک صفحه عضویت
<sabtnam> کد آغاز صفحه
<-Sabtnam-> نمایش فرم عضویت
  هر محتوایی که بین این دو تگ قرار گیرد فقط در صفحه عضویت نمایش داده می شود
</sabtnam> کد پایان صفحه
بلاک محتوای صفحه پروفایل کاربران
<UserPage> کد آغاز صفحه
<-UserForm-> نمایش فرم تماس با ما
  هر محتوایی که بین این دو تگ قرار گیرد فقط در صفحه پروفایل نمایش داده می شود
</UserPage> کد پایان صفحه
این تگ ها جهت نمایش محتوای صفحهات اصلی پنل کاربری و دیگر صفحات اصلی سیستم بکار می رود
<OtherPage> کد آغاز صفحه
<Page><-OtherPage-> </Page> نمایش محتوای صفحات
<-OtherTitle-> نمایش عنوان صفحات
</OtherPage> کد پایان صفحه
بلاک عناوین مطالب پربازدید و محبوب وبلاگ
<BBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BPosts> کد آغاز کننده چرخه
<-PostTitle-> نمایش عنوان مطلب
<-PostLink-> نمایش آدرس مطلب
</BPosts> کد پایان دهنده چرخه
</BBlock> کد پایان دهنده بلاک
بلاک عناوین مطالب تصادفی
<SBlock> کد آغاز کننده بلاک
<SPosts> کد آغاز کننده چرخه
<-PostTitle-> نمایش عنوان مطلب
<-PostLink-> نمایش آدرس مطلب
</SPosts> کد پایان دهنده چرخه
</SBlock> کد پایان دهنده بلاک
بلاک آخرین ارسال های انجمن سایت
<ForumB> کد آغاز بلوک
<Forum> کد آغاز چرخه
<-TalarTitle-> نمایش عنوان ارسال
<-TalarId-> نمایش  آی دی ارسال
<-TalarSub-> نمایش تعداد پاسخ های ارسال
<-TalarHit-> نمایش تعداد بازدید ارسال
<-Talarwriter-> نمایش نویسنده ارسال
</Forum> کد پایان چرخه
</ForumB> کد پایان بلوک
بلاک نظرات هر مطلب
<Comment> کد آغاز کننده چرخه نظرات ثبت شده
<-CommentName-> نمایش نام نظردهنده
<-CommentDate-> نمایش تاریخ ثبت نظر
<-CommentTime-> نمایش ساعت ثبت نظر
<-CommentText-> نمایش متن نظر ثبت شده
</Comment> کد پایان دهنده چرخه نظرات ثبت شده
   
[Comment_Form] کد فرم ارسال نظر در سایت
</BComment> کد پایان دهنده بلاک نظرات مطلب
بلاک بلوک سمت راست قالب وبلاگ
<Bblo><Blo> کد آغاز کننده بلاک
<-BloTitle-> نمایش عنوان بلوک
<-BloText-> نمایش متن بلوک
</Blo></Bblo> کد پایان دهنده بلاک
بلاک بلوک سمت چپ قالب وبلاگ
<Bblol><Blol> کد آغاز کننده بلاک
<-BloTitle-> نمایش عنوان بلوک
<-BloText-> نمایش متن بلوک
</Blol></Bblol> کد پایان دهنده بلاک
بلاک بلوک سمت بالا قالب وبلاگ
<Bblou><Blou> کد آغاز کننده بلاک
<-BloTitle-> نمایش عنوان بلوک
<-BloText-> نمایش متن بلوک
</Blou></Bblou> کد پایان دهنده بلاک
بلاک بلوک سمت پایین قالب وبلاگ
<Bblod><Blod> کد آغاز کننده بلاک
<-BloTitle-> نمایش عنوان بلوک
<-BloText-> نمایش متن بلوک
</Blod></Bblod> کد پایان دهنده بلاک
بلاک تبلیغات شماره 1 وبلاگ
<Ads1> کد آغاز کننده بلاک
<-ads1-> نمایش  کد یا متن  تبلیغ
</Ads1> کد پایان دهنده بلاک
بلاک تبلیغات شماره 2 وبلاگ
<Ads2> کد آغاز کننده بلاک
<-ads2-> نمایش  کد یا متن  تبلیغ
</Ads2> کد پایان دهنده بلاک
بلاک تبلیغات شماره 3 وبلاگ
<Ads3> کد آغاز کننده بلاک
<-ads3-> نمایش  کد یا متن  تبلیغ
</Ads3> کد پایان دهنده بلاک
بلاک تبلیغات شماره 4 وبلاگ
<Ads4> کد آغاز کننده بلاک
<-ads4-> نمایش  کد یا متن  تبلیغ
</Ads4> کد پایان دهنده بلاک
بلاک خبرنامه وبلاگ
<BlogMail> کد آغاز کننده بلاک
<-MailForm-> نمایش  فرم خبرنامه
</BlogMail> کد پایان دهنده بلاک
بلاک آخرین کاربران
<users> کد آغاز کننده  چرخه
<-UserName-> نمایش  نام کاربری کاربر
<-UserLink-> نمایش لینک پروفایل کاربر
</users> کد پایان دهنده چرخه
بلاک آخرین اخبار وبلاگ
<News> کد آغاز کننده  چرخه
<-Ntitle-> نمایش  عنوان خبر
<-Nlink-> نمایش لینک  خبر
<-Ndesc-> نمایش توضیحات  خبر
</News> کد پایان دهنده چرخه
بلاک آخرین دانلودیهای وبلاگ
<Dl> کد آغاز کننده  چرخه
<-LinkTitle-> نمایش  عنوان دانلود
<-LinkUrl-> نمایش لینک  دانلود
<-LinkDescription-> نمایش توضیحات  دانلود
<-LinkClicks-> نمایش دفعات  دانلود
</Dl> کد پایان دهنده چرخه
بلاک آخرین صفحات جداگانه وبلاگ
<Pages> کد آغاز کننده  چرخه
<-Ptitle-> نمایش  عنوان صفحه
<-Plink-> نمایش لینک  صفحه
<-Pdesc-> نمایش توضیحات  صفحه
</Pages> کد پایان دهنده چرخه
بلاک تصویر وبلاگ
<Brpic> کد آغاز کننده  بلوک
<rpic> کد آغاز کننده  چرخه
<-Pic-> نمایش  آدرس تصویر
<-Title-> نمایش عنوان  تصویر
<-Desc-> نمایش توضیحات  تصویر
</rpic> کد پایان دهنده چرخه
</Brpic> کد پایان کننده  بلوک
بلاک نمایش آمار وبلاگ
<BlogCounter> کد آغاز کننده  چرخه
<-BlogPosts-> تعداد کل مطالب ارسالی
<-BlogUser-> تعداد کل كاربران
<-Today-> تعداد بازدید امروز از وبلاگ
<-Yesterday-> تعداد بازدید دیروز از وبلاگ
<-Month-> تعداد بازدید این ماه شمسی از وبلاگ
<-Week-> تعداد بازدید اين هفته از وبلاگ
<-All-> تعداد بازدید کل از وبلاگ
<-BlogComments-> تعداد نظرات
<-BlogCat-> تعداد موضوعات
<-TGoogle-> ورودی امروز گوگل
<-YGoogle-> ورودی دیروز گوگل
<BUserOnline> کد ابتدای بلوک کاربران آنلاین
<UserOnline> کد آغاز چرخه  کاربران آنلاین
<-OnlinUser-> نام کاربری کاربر آنلاین
<-OnlineLink-> لینک کاربر
</UserOnline> کد پایان چرخه  کاربران آنلاین
</BUserOnline> کد پایان بلوک کاربران آنلاین
</BlogCounter> کد پایان دهنده چرخه