فهرست تگ های قالب

تگ های موبی بلاگ

این بلاک برای نمایش موضوعات وبلاگ بکار برده می شود و حتما باید در بین کدهای و قرار گیرد.
بلاک موضوعات وبلاگ
<-CatTitle-> عنوان موضوع اصلی
<bcat> کد آغاز کننده چرخه
<-Cnam-> نمایش نام موضوع
<-Clink-> نمایش آدرس موضوع
</bcat> کد پایان دهنده چرخه