فهرست تگ های قالب

تگ های موبی بلاگ

این بلاک برای نمایش پیوندهای وبلاگ بکار برده می شود .
بلاک پیوندهای وبلاگ
<BlogLinksBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BlogLinks> کد آغاز کننده چرخه
<-LinkTitle-> نمایش نام لینک
<-LinkUrl-> نمایش آدرس لینک
<-LinkDescription-> نمایش توضیحات لینک
</BlogLinks> کد پایان دهنده چرخه
</BlogLinksBlock> کد پایان دهنده بلاک