فهرست تگ های قالب

تگ های موبی بلاگ

این بلاک برای نمایش عناوین آخرین مطالب وبلاگ بکار برده می شود .
بلاک مطالب وبلاگ
<BlogLinkDumpBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BlogLinkDump> کد آغاز کننده چرخه
<-LinkTitle-> نمایش نام لینک
<-LinkUrl-> نمایش آدرس لینک
<-LinkDescription-> نمایش توضیحات لینک
<-LinkClicks-> نمایش تعداد کلیک ها بر روی لینک
</BlogLinkDump> کد پایان دهنده چرخه
</BlogLinkDumpBlock> کد پایان دهنده بلاک