فهرست تگ های قالب

تگ های موبی بلاگ

این بلاک برای نمایش عناوین صفحات جداگانه وبلاگ بکار برده می شود .
بلاک صفحات جداگانه
<BPages> کد آغاز کننده بلاک
<Pages> کد آغاز کننده چرخه
<-Ptitle-> نمایش عنوان صفحه
<-Plink-> نمایش آدرس صفحه
<-Pdesc-> توضیح مختصر صفحه