فهرست تگ های قالب

تگ های موبی بلاگ

این بلاک برای نمایش لیست دانلودهای وبلاگ بکار برده می شود .
بلاک لیست دانلودهای
<BDl> کد آغاز کننده بلاک
<Dl> کد آغاز کننده چرخه
<-LinkTitle-> نمایش عنوان دانلود
<-LinkUrl-> نمایش آدرس  دانلود
<-LinkClicks-> نمایش تعداد  دانلود
<-LinkDescription-> نمایش توضیحات دانلود 
</Dl> کد پایان دهنده چرخه
</BDl> کد پایان دهنده بلاک